Menu

Maenor Bugglington

Maenor BugglingtonNodwedd arall ym Maenor Llanyrafon yw model wrth raddfa'r adeilad gwreiddiol, wedi'i gynllunio fel gwesty bychan. Wedi ei enwi'n hyfryd fel Maenor Bugglington, nod y rhan yma o'r safle ers iddo gael ei greu yn ystod digwyddiad Pasg 2013 yw denu pryfed a chorynod. Gan ddefnyddio ystod o gymeriadau, mae'r model yn helpu i ddehongli'r creaduriaid hyn i blant ac mae'n rhan o'r helfa chwilod sydd ar y safle i ymwelwyr ifanc.

Mae'r model yn cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau, o wellt a gwair i frics. Mae hyn yn rhoi cyfle i bryfed fynd i mewn i dyllu a dod o hyd i fannau diogel er mwyn cysgu dros y gaeaf. Mae rhai deunyddiau hefyd yn dynwared yr hyn y ceir hyd iddo ar lawr coedwig. Hyd yma, mae corynod, moch y coed a malwod wedi'u canfod o fewn y strwythur ond efallai hefyd bod pryfed clust, chwilod a llawer o greaduriaid eraill yn byw y tu mewn.

Yn ogystal â Maenor Bugglington, crëwyd mathau eraill o gartrefi ar y tir ar ddechrau 2013, yn cynnwys tai i fuchod coch cwta, brogaod a draenogod. Mae’r rhain wedi eu lleoli o fewn gwahanol gynefinoedd ac maent yn cael eu rheoli’r rheolaidd i weld a oes rhywun yn byw ynddynt.

Llanyrafon Manor