Menu

Bywyd Gwyllt

Mae yna lawer o rywogaethau sy'n byw ym Maenor Llanyrafon. Isod, mae rhai wedi'u hamlinellu ynghyd â'r dulliau a ddefnyddir gan y Faenor i'w cynnal.

Ystlumod

Mae'r Bwthyn Ystlumod yn ffurfio rhan olaf y Faenor. Cynhaliwyd nifer o astudiaethau ar y boblogaeth ystlumod yn y Faenor ac rydym dal i fod wrthi'n ceisio dehongli eu patrymau. Y tu mewn, mae yna dair rhywogaeth o ystlum y gwyddys amdanynt, yn cynnwys yr Ystlum Lleiaf, Cyffredin, yr Ystlum Brown Clust-hir a'r Ystlum Pedol Lleiaf. Mae gan bob un ei ofynion ei hun sy'n cael eu diwallu gan gyfuniad o fannau bach, caeedig a gorchuddion to mawr agored yn yr adeilad. Mae'r ystlumod yn bwydo ac yn teithio ar hyd coridor yr afon sy'n gyfoeth o bryfed a gwyfynod.

Tylluanod

Yn union fel yr ystlumod, mae nifer o rywogaethau tylluanod hefyd yn defnyddio coridor yr afon, gan fwydo ar famaliaid bach, cnofilod ac adar, yn ogystal â brogaod, pysgod, pryfed a mwydod. Mae nifer o flychau tylluanod wedi cael eu gosod yn y Faenor o amgylch y lawnt a'r cae bach ac mae'r rhain wedi'u cynllunio i ddenu tylluanod llwydfelyn, tylluanod gwynion a thylluanod bychain.

Dyfrgwn

Mae'r dyfrgwn swil sy'n byw yn yr Afon Lwyd yn enghraifft arall o'r creaduriaid sy'n cael eu cynnal gan Faenor Llanyrafon. Yn bwydo'n bennaf ar bysgod yn yr afon, mae dyfrgwn yn greaduriaid sy'n achub cyfle ac yn bwyta amrywiaeth o rywogaethau ysglyfaethus, y gellir dod o hyd i lawer ohonynt yn yr afon. Ochr yn ochr â'r cwt, crëwyd gwâl artiffisial i ddyfrgwn i'w hannog i ddod i'r safle. Y cyfan ydyw yn y bôn, yw pentwr o frigau a changhennau lle gall y dyfrgwn ffurfio gwâl.

Gwenoliaid plaen y traeth

Ar ochr arall yr afon, mae dau flwch mawr glas wedi'u codi oddi ar y ddaear. Blychau gwenoliaid plaen y traeth yw'r rhain, a gynlluniwyd i gartrefu'r adar ar ôl hedfan ar eu taith hir o Affrica. Maent yn mudo i'r DU ar ôl y gaeaf ond yn aml maent yn rhy flinedig i greu nyth drostynt eu hunain a all brofi i fod yn angheuol. Mae hyn, ynghyd â'r sychder diweddar yn Affrica, wedi achosi gostyngiad sylweddol yn niferoedd y gwenoliaid plaen y traeth yn Ewrop dros y 50 mlynedd diwethaf. Mae'r blychau hyn, sydd wedi eu gosod wrth ymyl yr afon lle mae'r adar yn gallu bwydo ar yr adain, yn helpu i atal y dirywiad hwn mewn niferoedd ac rydym eisoes wedi gweld y nifer sy'n nythu yma yn dyblu.

Llanyrafon Manor