Menu

Priodasau

Bride and groom at Llanyrafon Manor

Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad.

Gydag awyrgylch mor rhamantus, mae maenor Llanyrafon yn cynnig lleoliad gwych ar gyfer eich seremoni. Felly'n sicrhau y bydd eich diwrnod arbennig yn ychwanegiad diweddaraf i hanes y Faenor.

Lleoliad tawel a hanesyddol; perl cudd yng Nghwmbrân, mae Maenor Llanyrafon yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig. Gyda'i ffasâd amlwg ac amrywiaeth o ystafelloedd i ddewis o'u plith; yn cynnwys pabell fawr i'w llogi yn yr awyr agored - mae'r Faenor yn lleoliad delfrydol i ddathlu, a chynnig blas o hanes a diwylliant Cymru. Mae pum ystafell ar gael i'w llogi ym Maenor Llanyrafon:

Y Siambr Fawr - Yn ôl pob sôn, mae’r lle tân addurnol, wedi'i gerfio, a adeiladwyd tua chanol yr 17eg ganrif, wedi dod o adeilad gwreiddiol Tŷ Tredegar. Heddiw, mae’r ystafell hon yn cynnig man hamddenol ac ymlaciol. Gall y Siambr Fawr ddal hyd at 30 o westeion.

Y Neuadd Duduraidd - Mae’n cynnig nifer o nodweddion o’r cyfnod a ffurfia rhan o’r adeilad gwreiddiol o gyfnod y Tuduriaid, gyda'i thrawstiau pren a'i ffenestri gwreiddiol, mae Neuadd Duduraidd yn cynnig lle mawr a hyblyg gyda nifer o drefniadau eistedd i gyd-fynd â natur eich achlysur. Gall y Neuadd Duduraidd ddal hyd at 50 o westeion.

Flowers

Y Parlwr - Yn ffurfio rhan o’r adeilad gwreiddiol o gyfnod y Tuduriaid, mae’n dyddio o tua 1550. Defnyddiwyd yr ystafell yn ddiweddarach fel neuadd fach a man bwyta. Mae’r safle hynod hwn yn ddelfrydol ar gyfer seremonïau priodas mwy clos, gyda lle i hyd at 15 o westeion eistedd.

Y Llaethdy - Mae’r ystafell hon hefyd yn dyddio i tua 1550 pan gafodd ei ddefnyddio fel pantri, yn ôl pob tebyg, i storio bwyd. Mae’n cynnig nodweddion hyfryd fel y lle tân bach, agored. Mae’r Llaethdy yn cynnig lle i 12 o westeion eistedd i’r rheini sydd am seremoni unigryw, wledig.

Y Gegin - Y gegin, a ychwanegwyd ar ddiwedd yr 17eg ganrif, fyddai wedi darparu bwyd wedi coginio a bara i’r teulu a’r cartrefi cyfagos. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yr ystafell hon fyddai wedi bod yn gartrefi’r nifer o Ferched y Tir a oedd wedi eu lleoli yn y Faenor. Erbyn hyn, mae’r gegin yn cynnig lleoliad delfrydol am briodas glasurol, gyda lle i hyd at 20 o westeion eistedd yn gyffyrddus.

Teulu Griffiths oedd yn berchen ar y safle hyfryd yma am 250 o flynyddoedd cyn iddo ddod yn fferm anghysbell yng Nghyfnod Victoria, a gwelodd lawer i gwpl hapus yn priodi yno yn ystod ei hanes.

Mae Maenor Llanyrafon yn enghraifft ragorol o Blasty Tuduraidd, wedi ei lleoli mewn cornel tawel o dref hanesyddol Cwmbrân. Gyda’i ffasâd gwyn trawiadol a’i thai allan nodedig, mae’r Faenor wedi sefyll yn ei balchder ar lannau Afon Lwyd ers dros 400 o flynyddoedd.

Eich Seremoni

Bridal gown

Mae gan Faenor Llanyrafon bellach drwydded lawn i gynnal seremonïau sifil, felly'n cynnig priodasau a phartneriaethau sifil.

Os ydych yn ystyried seremoni, a fyddech cystal â chysylltu â Chofrestryddion Torfaen yn y swyddfa gofrestru i weld pa ddyddiadau sydd ar gael ac yna cysylltu â ni ar 01633 648562 i gadarnhau.

Cofrestrydd Arolygol,
Y Swyddfa Gofrestru,
Y Ganolfan Ddinesig,
Pont-y-pŵl,
NP4 6YB

Sylwer os gwelwch yn dda

Ni ellir gwahardd y cyhoedd yn gyffredinol o'r seremoni. Ni chaniateir unrhyw fwyd na diod yn yr ystafell seremoni. Ni ddylai unrhyw ddarlleniadau, cerddoriaeth, geiriau na pherfformiadau sy'n ffurfio rhan o'r seremoni gynnwys deunydd o unrhyw natur grefyddol.

Gwybodaeth Bellach

Gellir lawr lwytho copi o Lyfryn Priodas yma.

Llanyrafon Manor